Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor ‘Een Andere Blik op je Ik, Coaching en Therapie’ gevestigd te Ermelo, Koningin Emmalaan 8. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder ‘Een Andere blik op je Ik, praktijk voor regressietherapie’, nummer 08210240, vertegenwoordigd door C.M.A.P. Bonnet-van Dijck, hierna te noemen therapeut.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door ‘Een Andere Blik op je Ik’, tenzij van deze voorwaarden door partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1: De therapeut
Lid 1. De therapeut, Claudine Bonnet, is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde VIV, registratienummer 1907882. Tevens is zij geregistreerd als therapeut in het register van de koepelorganisatie RBCZ onder licentie nummer 505066R.
Lid 2. De therapeut is gehouden aan de beroepscodes van in lid 1.1 genoemde beroepsverenigingen en is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Lid 3. Op grond van de wet Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg valt de therapeut tevens onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 2 De behandelovereenkomst
Lid 1. De behandelovereenkomst wordt gesloten tussen de therapeut en de cliënt door het ondertekenen van een informed consent.
Lid 2. De behandelovereenkomst bestaat uit één of meerdere coaching- en/of therapieconsulten.
Lid 3. Indien het formulier informed consent om welke reden dan ook niet is ondertekend door één of beide partijen, dan is deze behandelovereenkomst toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een consult
Lid 4. Door de cliënt niet correct of onvolledig ingevulde gegevens in de behandelovereenkomst/informed consent vallen onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.
Lid 5. Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd het therapieproces op ieder willekeurig moment te stoppen, dan wel op te schorten. De therapeut zal, indien nodig, voor correcte doorverwijzing zorg dragen.
Lid 6. De cliënt vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie of informatie van welke aard dan ook.

Artikel 3 Tarieven, betalingsvoorwaarden en annulering
Lid 1. De kosten voor een intake en het uurtarief voor vervolgconsulten zijn gepubliceerd op https://eenandereblikopjeik.nl/praktische-informatie/. Tarieven zijn inclusief voorbereiding en verslaglegging. Starttarief is altijd één uur.
Lid 2. Een gemiddelde therapie sessieduur is 1,5 tot 2 uur. Een enkele keer kan een sessie uitlopen. De kosten worden per tijdseenheid van 15 minuten berekend.
Lid 4. De betalingswijze is contant na afloop van de therapiesessie. De cliënt ontvangt een bewijs van betaling. Een factuur wordt per email of per post opgestuurd.
Indien is overeengekomen betalingen per bankoverschrijving te voldoen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn, ontvangt u een herinnering. Indien op deze herinnering binnen 14 dagen betaling  uitblijft, worden de facturen ter incasso overhandigd aan Medicas Incasso. In dat geval worden er extra kosten aan incassokosten en (contractuele) rente in rekening gebracht.
Lid 5. Afspraken kunnen kosteloos tot 48 uur voor de therapiesessie telefonisch of per email worden afgezegd. Indien de cliënt later afzegt, of zonder afzegging niet op een afspraak verschijnt, wordt er 1 uur in rekening gebracht. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.
Lid 6. Indien een afspraak omwille van redenen van de therapeut niet kan doorgaan, krijgt de cliënt hiervan telefonisch en/of per email bericht. De kosten van het geplande consult komen dan te vervallen.
Lid 7. Tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast.

Artikel 4. Cliëntendossier
Lid 1. De door de cliënt verstrekte gegevens worden conform de wettelijke eisen vertrouwelijk behandeld.
Lid 2. Conform wettelijke bepalingen is de bewaartermijn van het cliëntendossier 20 jaar.
Lid 3. Op verzoek van de cliënt kan de cliënt inzage hebben in zijn/haar cliëntendossier.

Artikel 5. Geschillen
Lid 1. Ingeval van een klacht dient de cliënt contact op te nemen met de therapeut. Indien er niet tot overeenstemming kan worden gekomen kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de Coöperatie Complementary Alternative Medicine (Coöperatie CAM).

Artikel 6. Disclaimer
Lid 1. De therapeut is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Lid 2. De therapeut is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Lid 3. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Een Andere Blik op Je Ik geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
Lid 4. Op alle door de therapeut verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven