Traumaverwerking

Traumaverwerking

Traumaverwerking therapie

Voor traumaverwerking maken we gebruik van een combinatie van beproefde traumaverwerkingsmethoden zoals EMDR, Imaginaire exposure, Voice Dialogue en regressietherapie. Dit zijn experientiële (ervaringsgerichte) therapieën voor het veilig en snel verwerken van de gevolgen van trauma’s en nare ervaringen.

Ingrijpende gebeurtenissen

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en, ook na lange tijd, nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is voor de persoon in kwestie lang niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden. Met integrale therapie wordt de onderliggende oorzaak naar boven gehaald en kan traumaverwerking plaatsvinden. Dat geldt ook voor diverse lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak . Het doel van traumatherapie is oude ervaringen en herinneringen aan nare en negatief doorwerkende gebeurtenissen te verwerken en daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

Traumatische herinnering

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, is een traumatische herinnering. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken (triggers) op de situaties en ervaringen tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en gevoelens aan die gebeurtenis weer hevig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Wanneer heb je last van een trauma?

We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden, herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Enkelvoudig trauma

We spreken van een enkelvoudig trauma als iemand in het dagelijks leven last heeft van psychische problemen die samenhangen met een nare ervaring zoals een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. We noemen dit een enkelvoudig trauma.
Vlak na zo’n schokkende ervaring kunnen er klachten ontstaan zoals indringende herinneringen, flashbacks, vermijdingsreacties in combinatie met veel irreële angst en stress. De klachten kunnen op den duur uitmonden in angst of paniekaanvallen, depressie, schuldgevoel, somberheid, onzekerheid of gebrek aan zelfvertrouwen o.a. in sociale situaties.

Meervoudig trauma

Als er sprake is van meerdere nare ervaringen gedurende langere tijd dan spreken we van een meervoudig trauma. Dit staat voor chronische, zich herhalende nare gebeurtenissen, zoals herhaaldelijk seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, veelvuldige pesterijen of steeds niet geloofd worden.
De klachten of problemen zijn divers van aard en gaan vaak over somberheid, angsten en wantrouwen in combinatie met een uiterst negatief zelfbeeld zoals zich niet de moeite waard vinden, zich een slecht mens of een mislukkeling voelen.

Complex trauma

Complex trauma is een gevolg van een enkel- of meervoudig trauma wat heeft geleid tot klachten op verschillende gebieden.
Deze mensen lijden onder klachten die zich voordoen in hun functioneren op verschillende leefdomeinen zoals in het gezin, werk en relaties. Ze hebben vaak last van een negatief zelfbeeld en emotieregulatie-problematiek. Er kan sprake zijn van dissociatie, zoals depersonalisatie of derealisatie.

Wel klachten maar geen herinnering aan trauma?

Vaak hebben mensen wel klachten als angsten en depressie, maar kunnen zij zich geen trauma herinneren. Met regressietherapie kunnen we de oorzaak van de klachten in kaart brengen en deze verhelpen.

Wanneer traumaverwerking?

 • Angsten en Fobieën
 • Rij-angst
 • Vliegangst
 • Straatvrees
 • Sociale angst
 • spinnen angst
 • waterangst
 • Paniekaanvallen
 • Depressie
 • Relatieproblemen
 • Verslavingsproblemen
 • Dwanggedachtes
 • Pestverleden – heden
 • Overval – Inbraak – Ongeluk
 • Burn-out
 • Paniekgevoelens
 • Woede-uitbarstingen
 • Nachtmerries
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Etc. etc. In het algemeen kan elke emotioneel geladen klacht behandeld worden.

Aan het begin van de therapie bespreken we wat de oorzaak van je klachten kan zijn. Ook wordt er een taxatie gemaakt van de individuele omstandigheden en omgevingsfactoren. Hulpvraag en het gewenste doel van de behandeling worden duidelijk in kaart gebracht.

Effect van traumaverwerking

Traumaverwerking met integrale therapie zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring, vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Dat maakt het makkelijker om aan de oude ervaring terug te denken, zonder weer in de ‘oude’ emotie terug te vallen. De nare ervaringen vervagen of verdwijnen naar de achtergrond. Tijdens een sessie, maar ook daarna, ontstaan vaak nieuwe inzichten waardoor er op een heel andere wijze naar de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis kan worden gekeken.

Nawerking

Na afloop van een sessie traumaverwerking kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is een normaal verschijnsel. Je kunt je bijvoorbeeld heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat je je erg moe voelt. In heel enkele gevallen kunnen er nieuwe, heftige beelden en gevoelens bovenkomen. Dit zou je het idee kunnen geven dat er iets misgaat en dat je de regie kwijt bent, of dat de therapie niet werkt. Dit is echter een normale reactie tijdens het verwerkingsproces en betekent dat jouw systeem optimaal bezig is. In de regel duurt dit niet langer dan twee tot drie dagen. Dat is dus vaak een goed teken! Mocht je je er niet goed bij voelen dan kun je, tussen de afspraken door, contact opnemen.

Meer over trauma: Oorzaken, gevolgen en therapie

Scroll naar boven